Nhà Lãnh Đạo 360 Độ

119.000$

Tác giả: John C. Maxwell
Dịch giả: Đặng Oanh – Hà Phương
Nhà xuất bản: NXB Lao Động – Xã Hội
Nhà Lãnh Đạo 360 Độ

119.000$