Kỹ năng ra quyết định nhanh chóng và rõ ràng là một trong những chìa khóa dẫn đến thành công và là một trong những kỹ năng càn thiết của nhà quản trị.