21 Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo

119.000$

Tác giả: John C. Maxwell
Dịch giả: Đinh Việt Hòa
Nhà xuất bản: NXB Lao Động – Xã Hội
21 Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo

119.000$