Sách hay về kỹ năng lãnh đạo và quản trị trong công việc và cuộc sống khi bạn muốn phát triển kỹ năng lãnh đạo, quản trị

Hết hàng

Sách Kỹ năng Lãnh đạo, Quản trị

Mở Rộng Từ Giá Trị Cốt Lõi

79.000$
Hết hàng

Sách Khởi nghiệp

Ba người thầy vĩ đại

86.000$

Sách Kỹ năng Lãnh đạo, Quản trị

Quản Trị Trong Thời Khủng Hoảng *ĐT*

Sách Kỹ năng Lãnh đạo, Quản trị

Cái Dũng của Thánh Nhân

Sách Kỹ năng Lãnh đạo, Quản trị

Nhà Quản Lý Tài Giỏi *ĐT*

Sách Kỹ năng Lãnh đạo, Quản trị

Nhà Quản Lý Tài Giỏi *ĐT*

Sách Kinh doanh

Siêu Đội Ngũ

169.000$