Con người 80-20

75.000$

* Tác giả: Richard Koch

* NXB: Trẻ

* Thể loại: Kỹ năng, làm giàu

Con người 80-20

75.000$