Lý Thuyết Trò Chơi Và Ứng Dụng Trong Quản Trị Kinh Doanh

99.000$

Tác giả: Lê Hồng Nhật
Nhà xuất bản: NXB Thanh Niên
Lý Thuyết Trò Chơi Và Ứng Dụng Trong Quản Trị Kinh Doanh

99.000$