Những Cuộc Đàm Phán Quyết Định (Tái Bản)

79.000$

Tác giả Al Switzler, Joseph Grenny

Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Thế Giới

Những Cuộc Đàm Phán Quyết Định (Tái Bản)

79.000$