Những Cuộc Đàm Phán Quyết Định (Tái Bản)

79.000

Tác giả Al Switzler, Joseph Grenny

Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Thế Giới

Những Cuộc Đàm Phán Quyết Định (Tái Bản)

79.000