36 +14 Chước Thuyết Phục Bất Kỳ Ai (Yes! 50 Scientifically Proven Ways To Be Persuasive)

54.000$

Tác giả Noah J. Goldstein, Robert B. Cialdini, Steve J. Martin

Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Khoa học xã hội

36 +14 Chước Thuyết Phục Bất Kỳ Ai (Yes! 50 Scientifically Proven Ways To Be Persuasive)

54.000$