Sức Mạnh Thuyết Phục – 12 Quy Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Gây Ảnh Hưởng (Tái Bản)

99.000$

Tác giả Kurt W.Mortensen

Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Lao Động Xã Hội

Sức Mạnh Thuyết Phục – 12 Quy Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Gây Ảnh Hưởng (Tái Bản)

99.000$