Tạo Lập Mô Hình Kinh Doanh Cá Nhân

229.000$

Tác giả Tim Clark – Alexander Osterwalder – Yves Pigneur

Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Thế Giới

Tạo Lập Mô Hình Kinh Doanh Cá Nhân

229.000$