Cuộc Cách Mạng Nền Tảng

299.000$

Tác giả Geoffrey G. Parker, Marshall W. Van Alstyne, Sangeet Paul Choudary
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Công Thương

Cuộc Cách Mạng Nền Tảng

299.000$