22 Quy Luật Bất Biến Trong Xây Dựng Thương Hiệu (Tái Bản 2013)

120.000$

Tác giả: Laura Ries, Al Ries

Nhà xuất bản: NXB Công Thương

22 Quy Luật Bất Biến Trong Xây Dựng Thương Hiệu (Tái Bản 2013)

120.000$