Tiểu Sử Steve Jobs

349.000$

Tác giả: Walter Isaacson
Nhà xuất bản: NXB Thế giới
Tiểu Sử Steve Jobs

349.000$