Quảng Cáo Theo Phong Cách Ogilvy (Ogilvy On Advertising)

139.000$

Tác giả David Ogilvy

Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Lao Động Xã Hội

Quảng Cáo Theo Phong Cách Ogilvy (Ogilvy On Advertising)

139.000$