Hợp nhất linh hồn

Đây là cuốn sách thứ tư của tôi, và là cuốn thứ ba được viết ra trong sự kết nối với 
những người hướng dẫn tinh thần của tôi. Không giống với hai cuốn sách trước, chỉ liên 
quan đến “các Đấng Sáng Tạo”, cuốn sách này sử dụng sự sáng suốt và năng lượng của vài 
sinh mệnh nữa mà tôi thường liên hệ. 
Đối với những người chưa biết về các cuốn sách trước của tôi, tôi làm việc với vài 
nhóm sinh mệnh đã đến từ nhiều tầng thứ khác nhau của tư tưởng, biến đổi từ cái mà tôi gọi 
là mật độ 6 cho đến mật độ 12. 
 Những sinh mệnh tinh thần này bao gồm linh hồn sinh đôi (twin flame) của tôi, Leah, 
ở mật độ 6; những người Arcturus, một nhóm linh hồn ở mật độ 7; Chúa Sananda ở mật độ
8; Isis, Thoth, Enoch, Tổng Thiên Thần Michael và vài sinh mệnh ở mật độ 8 và mật độ 9; và 
các Đấng Sáng Tạo (the Founders), ở mật độ 12. 
 Cuốn sách thứ hai và thứ ba của tôi đã được viết ra như một sự hợp tác giữa tôi và các 
Đấng Sáng Tạo, sử dụng một cách thức được gọi là “trao truyền bằng ngoại cảm”. Điều này 
tương tự như việc mở kênh, ngoại trừ là chỉ một phần nhỏ năng lượng của những người 
hướng dẫn tinh thần của tôi là truyền tải được qua tôi. Điều này là bởi thân thể vật lý của tôi 
không thể giữ được nhiều hơn một phần nhỏ bé trong các trường năng lượng của họ. 

Mã: 5759392136012 Danh mục: