Khởi nghiệp tinh gọn

145.000$

Tác giả: Eric Ries

Nhà xuất bản: Eric Ries

Thể loại: Kinh doanh, khởi nghiệp

Khởi nghiệp tinh gọn

145.000$