Chiến Lược Đại Dương Xanh

139.000$

Tác giả Renee Mauborgne, W.Chan Kim

Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Lao Động

Chiến Lược Đại Dương Xanh

139.000$