Business Model Generation – Tạo Lập Mô Hình Kinh Doanh

299.000$

Tác giả Alexander Osterwalder – Yves P

Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Lao Động

Business Model Generation – Tạo Lập Mô Hình Kinh Doanh

299.000$