Những Quy Tắc Trong Quản Lý (Tái Bản)

99.000$

Tác giả: Richard Templar
Dịch giả: Nguyễn Công Điều
Nhà xuất bản: NXB Tri Thức
Những Quy Tắc Trong Quản Lý (Tái Bản)

99.000$